REGULAMIN ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY NA STRONIE

jestesmybezposredni.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania komentarzy na stronie jestesmybezposredni.pl prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej z siedzibą w Warszawie („Strona”).

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, regulujący warunki i zasady dotyczące korzystania z Usługi.
 2. PSSB – Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej z siedzibą w Warszawie (00-113), przy ul. Emilii Plater 53, NIP 5261670535, REGON 010713488, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018216.
 3. Strona – portal internetowy w domenie pl wraz ze wszelkimi subdomenami, stronami i podstronami prowadzonymi i udostępnianymi przez PSSB.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystającą z Usługi w ramach Strony na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Formularz – formularz (okienko) zamieszczone na Stronie, który umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z Usługi i zamieszczenie Komentarza, według przypisanych funkcjonalności w zakresie ilości i rodzaju znaków.
 6. Komentarz – oznacza zamieszczoną na Stronie przez Użytkownika treść lub opinię własną Użytkownika.
 7. Podpis – wybrane przez Użytkownika oznaczenie Komentarza (imię, nick, pseudonim).
 8. Usługa – świadczona przez PSSB dla Użytkownika, nieodpłatna usługa umożliwienia Użytkownikowi zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Komentarzy na Stronie.

II. Zasady Ogólne

 1. PSSB umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego Komentarzy na przeznaczonych do tego powierzchniach Strony.
 2. Zamieszczenie Komentarza na Stronie, a w szczególności przesłanie do PSSB Formularza przeznaczonego dla korzystania z Usługi, jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu,
  3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie,
  4. zawarciem przez Użytkownika z PSSB umowy o korzystanie z Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zamieszcza Komentarze na Stronie uzupełniając Formularz, udostępniany na Stronie, o treść Komentarza oraz oznaczenie Podpisem. Opublikowanie Komentarza wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 4. Komentarze Użytkownika oraz Podpis są ograniczone pod względem ilości znaków o czym Użytkownik będzie informowany na poziomie Formularza.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że zamieszczane Komentarze nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, praw osób trzecich oraz jakichkolwiek dóbr prawem chronionych. Niezależnie od powyższego Użytkownik zobowiązuje się, że Komentarze nie będą zawierały w szczególności treści:
  1. innych niż komentujących lub opiniujących treści publikowanych przez PSSB na Stronie
   (tj. artykułów PSSB lub jej partnerów oraz innych treści udostępnionych do komentowania),
  2. prowokujących lub nawołujących do agresywnego zachowania, przemocy, negatywnego wyrażania się, wobec innych Użytkowników,
  3. nieprawdziwych, pomawiających, przedstawiających zarzuty wobec innych Użytkowników,
  4. zwyczajowo przyjętych jako niestosowne, w szczególności w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku jakichkolwiek osób czy Użytkowników,
  5. reklamowych i promocyjnych jakichkolwiek towarów i/lub usług, w tym linków i adresów jakichkolwiek stron internetowych,
  6. zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich,
  7. niezrozumiałych, nieprzedstawiających zrozumiałej spójnej treści,
  8. obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
  9. dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język, religię lub w jakikolwiek sposób szerzących, propagujących nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści, nietolerancji, wrogości,
  10. posiadających charakter pornograficzny.
 6. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do publikowanych w ramach Komentarzy treści, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do publikowanych treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Publikując Komentarz, Użytkownik udziela PSSB zgody na publikowanie i rozpowszechnianie Komentarza przez PSSB oraz zezwala na czytanie lub/i ocenianie
  lub/i opiniowanie tych Komentarzy przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. PSSB jest uprawniona w każdym czasie do usunięcia Komentarzy publikowanych przez Użytkowników bez konieczności uzasadniania podjętej decyzji, w szczególności w przypadku gdy treści publikowanych Komentarzy naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa lub gdy ich treść narusza prawa, w tym prawa autorskie osób trzecich.
 8. Niezależenie od powyższego PSSB zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Komentarzy lub uzależnienia publikacji Komentarzy od wprowadzenia odpowiednich zmian, jak również zachowuje prawo do usuwania Komentarzy w każdym czasie, według własnego uznania, cyklicznie lub w określonym czasie serwisowym.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez PSSB lub osoby trzecie z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika Komentarzy niespełniających warunków określonych w Regulaminie.

III. Warunki korzystania z Usługi.

 1. Użytkownik, aby skorzystać z Usługi, powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną poprzez dyspozycję, za pośrednictwem aktywnego pola Formularza.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez PSSB dla celów związanych z realizacją Usługi.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), jest PSSB.
 4. Zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych przez PSSB oraz informacja dotycząca korzystania z cookies określa Polityka prywatności i cookies Strony pl.
 5. Korzystanie z Usługi wymaga minimalnych warunków technicznych w postaci przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.0.
 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. Usunięcie przez Użytkownika Komentarza ze Strony jest możliwe poprzez wysłanie do PSSB odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi.
 7. Oświadczenie wskazane w punkcie poprzednim powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej na adres: info@pssb.pl oraz powinno zawierać w szczególności Podpis Użytkownika, czas i datę zamieszczenia Komentarza. PSSB usunie z Serwisu Komentarz Użytkownika w terminie do czternastu (14) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez PSSB winna zostać przesłana w formie pisemnej, na adres PSSB wskazany w pkt I.2 Regulaminu lub e-mailem na adres e-mail: info@pssb.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym reklamację, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Usługi, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości Usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. PSSB zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub e-mailem, w terminie czternastu (14) dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji PSSB poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługą, PSSB przesyła w terminie czternastu (14) dni roboczych informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

V. Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują postanowienia prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie.
 3. PSSB zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa. Konsumenci są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.